Skip to main content
Internationale Dag van de Mensenrechten : gelijke kansen voor iedereen

Internationale Dag van de Mensenrechten : gelijke kansen voor iedereen

De Dag van de Mensenrechten wordt elk jaar gevierd op 10 december, de dag waarop in 1948 de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens goedkeurde. In dit document zijn de onvervreemdbare rechten van elk individu als mens vastgelegd zonder enig onderscheid van ras, kleur, geslacht, taal, religie, politieke of andere mening, nationale of sociale afkomst, eigendom, geboorte of andere status. Deze verklaring is de eerste universele erkenning dat ieder mens fundamentele rechten en vrijheden heeft die onvervreemdbaar zijn en op iedereen  van toepassing en dat we allemaal vrij en gelijk in waardigheid en rechten zijn geboren. Bron :Verenigde Naties

In 2020 heeft de COVID-19-pandemie de kwetsbaarheid laten zien van allerlei bevolkingsgroepen met betrekking tot de eerbiediging van deze rechten. Door verlies van banen en bestaansmiddelen zijn miljoenen gezinnen over de hele wereld in de grootste armoede terechtgekomen.

Kinderen kregen geen onderwijs meer, noodzakelijke gezondheidszorg kon niet worden gegeven, er ontstonden voedseltekorten en meer kinderen kregen te maken met geweld en misbruik. Ontwikkelingen die schadelijke gevolgen hebben voor het welzijn van kinderen. Een ernstige wereldwijde economische recessie stort nog méér kinderen in armoede en verdiept de reeds bestaande ongelijkheid en uitsluiting. Juist de meest kansarme gezinnen worden het hardst getroffen door deze gevolgen van de wereldwijde pandemie.

Nog jaren zullen kinderen de gevolgen van de pandemie ondervinden, zelfs als er binnenkort een revolutionair vaccin beschikbaar komt. Hoe de wereld nú reageert op de talloze risico's die de pandemie voor kinderen en jongeren met zich meebrengt, zal hun toekomst bepalen.

We moeten nu nadenken over het hoe de wereld na de covid-pandemie eruit komt te zien. En daarin moeten gelijke kansen voor iedereen centraal staan.  Of het nu in België is of in ontwikkelingslanden.

Deze dag, 10 december, is bij uitstek de gelegenheid om te benadrukken dat mensenrechten en wereldwijde solidariteit centraal moeten staan bij het inrichten van een wereld na de covid-pandemie.

Laten we op deze Wereldmensenrechtendag even stilstaan bij de uiterst benarde situatie van kinderen die in armoede leven tijdens deze wereldwijde pandemie van COVID-19.

De actie van Stichting Wereld Dorpen voor Kinderen

Stichting Wereld Dorpen voor Kinderen biedt jaarlijks aan meer dan 20.000 kinderen die in extreme armoede leven op de Filippijnen, in Mexico, Honduras, Guatemala, Brazilië en Tanzania, middelbaar onderwijs, beroepsopleiding, veilige huisvesting, drie evenwichtige maaltijden per dag en gezondheidszorg.

De middelbare schoolopleiding wordt erkend door de gezagsdragers van elk land waar we actief zijn en komt overeen met het Belgische secundair onderwijs. Beroepsopleidingen zijn afgestemd op de economische behoeften van ieder land.

Aangezien het de missie is van Stichting Wereld Dorpen voor Kinderen om de armoede in de landen waar we actief zijn op een duurzame manier terug te dringen, is het essentieel om kinderen een opleiding te bieden die hen een stabiele en kwalitatief goede baan garandeert zodra ze van de middelbare school afstuderen.

In onze Werelddorpen hebben de kinderen toegang tot een opleiding die veel verder gaat dan strikt academisch en beroepsonderwijs. Het kind wordt echt beschouwd in het geheel van zijn of haar behoeften.  Elk kind kan kiezen tussen verschillende buitenschoolse activiteiten, zowel sportief als cultureel. 

Om de armoede op lange termijn daadwerkelijk terug te dringen, mag het onderwijs niet beperkt blijven tot strikt academische kennis. Het succes van onze projecten getuigt hiervan.

Om zo goed mogelijk in te spelen op onze missie hebben we besloten om nieuwe kinderen te blijven verwelkomen in onze Werelddorpen, zelfs midden in de pandemie. 

Het is immers dringend noodzakelijk om een alternatief te bieden aan al deze kinderen die hun opleiding moeten opofferen, eenvoudigweg omdat ze arm zijn.