Skip to main content

 

 

Privacy

Stichting Wereld Dorpen voor Kinderen verzamelt en bewaart persoonsgegevens die nuttig blijken voor ons werk. Stichting Wereld Dorpen voor Kinderen verstaat onder “persoonsgegevens” o.a. : de identificatiegegevens zoals naam en voornaam, naam van de onderneming, geslacht, taal, geboortedatum, de woonplaats en de gewone verblijfplaats, e-mailadressen, telefoonnummers en bankgegevens.

Deze gegevens worden verzameld van zodra u een gift stuurt naar de organisatie of van zodra u contact opneemt met Stichting Wereld Dorpen voor Kinderen (e-mail, post of telefoon).

Deze gegevens worden verzameld met het doel: onze donateurs op de hoogte te houden van onze acties en onze toekomstige noden; alle personen die de wens hebben geuit op de hoogte te worden gehouden van onze projecten te informeren; onze donateurs te bedanken en te behouden; donateurs aan te sporen tot nieuwe bijdragen (giften, maandelijkse giften, legaten,…); donateurs uitnodigen voor evenementen en informatievergaderingen betreffende de projecten van Stichting Wereld Dorpen voor Kinderen.

Wat betreft professionele klanten, leveranciers of bedrijven waarmee we samenwerken, verzamelen we naast de hierboven vermelde gegevens ook de bedrijfsgegevens zoals het btw-nummer of ondernemingsnummer, de contactgegevens van de contactpersonen van de rechtspersoon (naam, functie, telefoonnummer, etc.) alsook de gegevens van partners van het bedrijf.

Als u wenst :

·        Dat we u laten weten welke  persoonsgegevens we bewaren

·        Niet langer informatie van ons te ontvangen

·        De frequentie van onze informatie te wijzigen,

 

kan u dat ons op elk moment laten weten via info@werelddorpenvoorkinderen.be

 

Stichting Wereld Dorpen voor Kinderen hecht veel belang aan het beschermen van uw persoonsgegevens.

We verzamelen uw persoonsgegevens:

·        Van zodra u een gift stuurt naar Stichting Wereld Dorpen voor Kinderen;

·        Van zodra u vraagt op de hoogte te worden gehouden van onze acties door inschrijving op onze newsletter, door een telefonisch contact of via de post;

·        Zodat we globale statistieken kunnen maken van het bezichtigen van de verschillende rubrieken van onze websites door internetgebruikers;

·        Zodat we informatie kunnen sturen (newsletters, magazines, etc;) naar mensen die op de hoogte willen blijven van onze acties.

Deze gegevens worden slechts bewaard tijdens de wettelijk vereiste periode, die noodzakelijk is om de ad hoc-dienst te garanderen.

Wij zijn van mening dat het in het rechtmatige belang is van beide partijen, de donateurs en wijzelf om contact te houden om donateurs op de hoogte te houden van de bestemming van hun donaties en van toekomstig en bijkomende noden. Mensen die een spontane gift doen, worden gelijkgesteld aan de bovenstaande categorie.

 

Wij verbinden ons ertoe om binnen 30 dagen te reageren op elk verzoek om informatie of wijziging betreffende de persoonlijke gegevens die zullen worden ontvangen. Het verzoek om informatie over de gegevens die beschikbaar zijn door onze organisatie of het annuleringsverzoek, moet noodzakelijkerwijs afkomstig zijn van de betrokkene of zijn wettelijke vertegenwoordiger. De aanvraag moet uitdrukkelijk, nauwkeurig en gedocumenteerd zijn, tenzij de donateur directe en veilige toegang heeft tot zijn persoonlijke gegevens.

Op die manier kunnen donateurs op elk moment, zonder enige kosten of rechtvaardiging, bezwaar maken tegen de verwerking van hun persoonlijke gegevens.

 

We verbinden ons ertoe om goed gebruik te maken van cookies of tracking op onze websites en sociale netwerken.

 

We gebruiken bij gelegenheid externe tussenpersonen (bijvoorbeeld Bpost). Dit betekent dat voor bepaalde taken of onderzoeken uw gegevens tijdelijk worden doorgegeven aan derden als we niet over de middelen beschikken om deze taken zelf uit te voeren. Als we dat doen, zorgen we er altijd voor dat uw gegevens vertrouwelijk worden behandeld en veilig worden gebruikt. In alle gevallen verbinden wij ons hier contractueel toe met deze tussenpersonen. Zij zijn verplicht de persoonsgegevens te wissen zodra zij hun taak hebben volbracht. Zij mogen ze niet voor commerciële doeleinden gebruiken, bijvoorbeeld door ze aan andere adverteerders te verkopen.

Wij verbinden ons ertoe de nodige inspanningen te leveren om persoonlijke gegevens te beschermen, met name om te voorkomen dat deze worden vervormd, beschadigd of meegedeeld aan onbevoegde derden.

We verbinden ons er plechtig toe elke overtreding of schending van de persoonlijke gegevens die we beheren binnen 72 uur na ontdekking aan de toezichthoudende autoriteiten te melden.

We behouden ons het recht voor om informatie met betrekking tot berichten, zoals de inhoud, herkomst of bestemming, te controleren en te onderzoeken, als redelijkerwijs kan worden aangenomen dat alle of een deel van dergelijke berichten betrekking hebben op illegale of onwettige activiteiten of op bevel van de bevoegde overheden. Tenzij de controle wordt uitgevoerd op verzoek van de bevoegde overheden, kan onze controle enkel betrekking hebben op berichten van openbare of niet-vertrouwelijke aard, dat wil zeggen de informatie op een webpagina, de berichten in discussiefora of emailings, zonder dat deze lijst beperkend is.

We kunnen de nodige stappen nemen om te zorgen voor een goed beheer van ons computersysteem. Met dit doel hebben we toegang tot alle communicatie die is opgeslagen in ons computersysteem.

Stichting Wereld Dorpen voor Kinderen kan persoonlijke informatie van gebruikers vrijgeven op verzoek van een wettelijke overheid of volledig ter goeder trouw, wanneer dergelijke actie vereist is

·        om te voldoen aan elke toepasselijke wet- of regelgeving,

·        om de rechten of eigendom van Stichting Wereld Dorpen voor Kinderen te beschermen of te verdedigen, en

·        om in te grijpen, in extreme omstandigheden, om de persoonlijke veiligheid van de donateurs van Stichting Wereld Dorpen voor Kinderen te beschermen.

 

Onze websites respecteren de Belgische wet met betrekking tot het recht op afbeelding.

Elke persoon kan weigeren dat een foto van haar genomen wordt of dat deze foto gebruikt wordt om het te reproduceren, te publiceren of aan het publiek door te geven…

Het recht op afbeelding is enkel van toepassing op personen die kunnen worden geïndividualiseerd als gevolg van de reproductie van hun gezicht en die door anderen kunnen worden herkend.

Met betrekking tot publieke personen (overheden, burgemeesters, zangers ...) wordt de toestemming voor publicatie verondersteld.