Skip to main content

Denkt u eraan om een legaat of een schenking aan Stichting Wereld Dorpen voor Kinderen over te maken of nog een levensverzekering ten voordele van Stichting Wereld Dorpen voor Kinderen te onderschrijven?

Uw erfenis: onderwijs!

Dankzij uw steun helpt Stichting Wereld Dorpen voor Kinderen elke dag duizenden kinderen aan de armoede te ontsnappen. Door Stichting Wereld Dorpen voor Kinderen als begunstigde te kiezen in uw testament of een schenking te maken, helpt u ons om nog méér kinderen een totaal nieuw leven te geven.

Als we erover gaan nadenken waar onze bezittingen na ons overlijden naartoe moeten gaan, zijn dat vanzelfsprekend in de eerste plaats onze geliefden. Maar als u een testament laat opmaken, denkt u dan ook eens aan de goede doelen die u tijdens uw leven heeft gesteund, die u belangrijk vindt en die uw steun blijvend nodig hebben. De meeste Belgen geven aan een of meerdere goede doelen. Steeds meer mensen schenken ook via hun nalatenschap aan een goed doel.

Eigenlijk moeten wij allemaal nadenken hoe wij na ons overlijden financiële steun kunnen blijven geven aan organisaties die ons nauw aan het hart liggen.

Het is een misvatting dat het alleen zin heeft een goed doel in een testament op te nemen als het om veel geld gaat. Integendeel, iedere gift, ook een bescheiden bedrag, kan veel voor onze kinderen betekenen en in de meeste gevallen zijn legaten aan goede doelen merkelijk goedkoper wat de successierechten betreft dan legaten aan familieleden in de collaterale linie.

Giften uit nalatenschappen zijn essentieel voor ons werk om kinderen uit de armoede te bevrijden. Alleen zo krijgen wij voldoende fondsen om jaarlijks meer dan 20.000 kinderen te helpen. Door Stichting Wereld Dorpen voor Kinderen te gedenken in uw testament geeft u kinderen een kans op een betere toekomst!

U kunt ervoor kiezen een vast bedrag of voorwerp na te laten of u kunt er ook voor kiezen dat Stichting Wereld Dorpen voor Kinderen in uw testament een percentage van uw nalatenschap ontvangt nadat aan alle andere verplichtingen is voldaan.

De eerste stap bestaat erin uw notaris te informeren dat u Stichting Wereld Dorpen voor Kinderen in uw testament wenst op te nemen. U kunt met hem bespreken welk soort legaat u wenst.

Er zijn verschillende soorten legaten:

  • Het algemeen legaat: u geeft uw hele nalatenschap aan een of meer personen of organisaties. Als er reservataire erfgenamen zijn, dan hebben die bij het overlijden van de erflater recht op het deel dat de wetgever voor hen gereserveerd heeft en wordt het legaat beperkt tot het grootst beschikbare deel.
  • Het legaat onder algemene titel: u geeft een deel of een percentage van de nalatenschap, bijvoorbeeld een derde of de helft, ofwel enkel de roerende of onroerende goederen.
  • Het bijzonder legaat: u geeft één of enkele bepaalde goederen die u in uw testament nauwkeurig beschrijft, bijvoorbeeld een som geld of een roerend of onroerend goed.

 

Vanaf 1 juli 2021 wordt het fiscaal voordeel van duolegaten in het Vlaamse Gewest afgeschaft. Dat betekent dat er vanaf dan ook voor oude testamenten met een duolegaat geen fiscaal voordeel meer zal zijn!

Laat u uw testament (waarin een duolegaat is opgenomen) ongewijzigd, dan is de kans groot dat Stichting Wereld Dorpen voor Kinderen meer erfbelasting zal moeten betalen dan de waarde die het ontvangt. In dit geval zullen wij verplicht zijn het legaat te verwerpen en zal het testament niet kunnen worden uitgevoerd. Uw erfenis komt dan aan uw wettelijke erfgenamen toe of, bij gebrek aan erfgenamen, aan de staat.

Contacteer dringend uw notaris indien u een duolegaat in uw testament heeft opgenomen.

Voor vragen hierover kunt u ook steeds terecht bij Isabelle Bister, afgevaardigd bestuurder van Stichting Wereld Dorpen voor Kinderen per email (info@werelddorpenvoorkinderen.be) of per telefoon (02/230 16 37).

Klik hier voor meer info.

Raadpleeg de website van de Koninklijke Federatie van het Belgisch Notariaat. Indien u geen notaris heeft kunt u de lijst van alle notarissen van België hier raadplegen: 

U kunt ook contact opnemen met Isabelle Bister, afgevaardigde bestuurder, op het nummer 02/230 16 37.

Laat ons weten indien u Stichting Wereld Dorpen voor Kinderen in uw testament heeft opgenomen. Wij willen u hier graag voor bedanken en u laten zien wat uw gift in de toekomst in het leven van onze kinderen zal betekenen.

Een testament is een schriftelijke omschrijving van uw laatste wilsbeschikkingen en van hoe uw eigendom verdeeld moet worden na uw dood. Het bevat een opsomming van alle erfdelen die ieder zal ontvangen en het vermeldt ook indien u dit wenst de persoon die u heeft aangeduid om uw instructies uit te voeren.

Een testament is het enige middel om te garanderen dat uw wensen gerespecteerd worden na uw dood. Zonder een geldig testament zal uw eigendom verdeeld worden volgens de wet, ongeacht uw eigenlijke wensen. Hoewel de wet in detail voorschrijft hoe een erfenis verdeeld zal worden voor het geval er geen testament bestaat, kan u door het opstellen van een testament bijzondere regelingen treffen, die niet door de wet voorzien zijn.

Om onduidelijkheden of interpretatieproblemen te vermijden raden wij u aan een notaris te raadplegen om u te helpen bij het opstellen van uw testament, die u advies zal geven, u hulp bieden met wettelijke bepalingen, en ervoor zorgen dat uw testament correct wordt samengesteld en uitgevoerd. Als u een notaris raadpleegt, zal u er zeker van zijn dat uw wensen nageleefd worden na uw dood. Uw notaris kan er eveneens op toezien dat uw testament wordt opgenomen in een nationaal register. D.m.v. dit register kan men nagaan of iemand bij zijn overlijden een testament had, en waar het zich bevindt. Een testament hebben en zorgen dat het bestaan ervan bekend is, zijn namelijk twee verschillende dingen.

U kunt uw testament op elk moment geheel of gedeeltelijk herroepen, wijzigen, er beschikkingen aan toevoegen of zelfs een heel nieuw testament opstellen. De datum in het testament kan helpen bepalen welke de meest recente versie is. Om elke betwisting te vermijden raden wij u toch aan om expliciet te vermelden dat u met dit testament alle voorgaande beschikkingen herroept indien u dat wenst. Indien u uw testament wilt aanvullen of slechts gedeeltelijk wilt wijzigen, kunt u een apart bijvoegsel opstellen bij uw bestaande testament die « codicil » genoemd wordt, zonder het voorgaande testament te herroepen.

Indien u in het Vlaamse Gewest woont en u een duolegaat in uw testament had opgenomen, raden wij u aan contact op te nemen met uw notaris om deze clausules aan te passen. Vanaf 1 juli 2021 vervalt immers het fiscaal voordeel van duolegaten.

Stichting Wereld Dorpen voor Kinderen geniet als Stichting van Algemeen Nut van een verminderde erfbelasting: 8,5 % in het Vlaamse Gewest, 6,6 % in het Brusselse Gewest en 7 % in het Waalse Gewest.

LET OP DEZE BELANGRIJKE WIJZIGING! Vanaf 1 juli 2021 zijn de erfrechten van testamenten in het Vlaamse Gewest 0 %!